ZÁRUČNÍ, REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ PRAVIDLA SPOLEČNOSTI SIEZA S.R.O.

1. Obecná ustanovení

1.1 (Co tento dokument upravuje) Tento dokument stanoví záruční, reklamační a servisní pravidla a činnosti v souvislosti s prodejem systémů perimetrické ochrany budov a pozemků (dále „zařízení“) společností Sieza s.r.o., IČ 046 07 180 (dále „Sieza“) dále uvedeným kupujícím a objednatelům.

1.2 (Vztah ke smlouvám se zákazníky a k zákonu) Tato Pravidla jsou přílohou a součástí Všeobecných obchodních podmínek Sieza. Jeho ustanovení se proto uplatní vždy, není-li mezi Siezou a kupujícím resp. objednatelem dohodnuto jinak. Ustanovení těchto Pravidel mají přednost před ustanoveními Občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. v aktuálním znění) vyjma jeho tzv. kogentních ustanovení.

1.3 (Osoby oprávněné uplatňovat nároky) Nároky vyplývající z částí 2. až 4. těchto Pravidel je vůči Sieze oprávněna uplatňovat pouze ta osoba, které Sieza zařízení prodala (dále označovaná „kupující“). Rozumí se přitom, že kupující, zejména pokud se jedná o distributora nebo integrátora systému, nemusí být konečným uživatelem zařízení.

1.4 (Zastoupení) Sieza je oprávněna se při plnění svých povinností podle těchto Pravidel nechat zastoupit třetí osobou; v takovém případě Sieza odpovídá za řádný postup, kvalitu služby a dodržení lhůt touto třetí osobou.

1.5 (Odkazy na manuály Siezy) V případě, že tato Pravidla odkazují na „manuál“, rozumí se tím Instalační manuál nebo Konfigurační manuál, vztahující se k příslušnému typu zařízení (nejčastěji Peridect resp. Peridect+) , ve znění uveřejněném na webové stránce Siezy.

2. Záruka za jakost

2.1 (Záruční doba) Sieza zaručuje, že zařízení bude mít při dodržení záručních podmínek kupujícím resp. uživatelem (viz odst. 2.2) po níže uvedenou dobu („záruční doba“) stejné vlastnosti a funkčnost, jako při jeho předání:

a) v případě zařízení zakoupeného do 1.4.2021 – 24 měsíců

b) v případě zařízení zakoupeného po 1.4.2021 –

aa) u komponent výrobcem označených „Peridect“ – 36 měsíců

bb) u ostatních komponent – 24 měsíců.

2.2 (Základní podmínky) Záruka podle odstavce 2.1 platí za podmínky, že

a) zařízení bude instalováno ve shodě s manuálem resp. instrukcemi Siezy;

b) zařízení bude provozováno v souladu s podmínkami, stanovenými v produktovém listu daného zařízení ;

c) zařízení bude obsluhováno řádně zaškolenou obsluhou;

d) zařízení nebude bez předchozího písemného souhlasu Siezy zapojováno do jiných systémů, ani nebude rozpojováno nebo vypojováno jinak, než stanoví manuál Siezy,

e) mimořádné stavy (poruchy, poškození) zařízení budou Sieze sdělovány bez jakéhokoli prodlení,

f) reklamace bude uplatněna níže popsaným způsobem, a to bez prodlení poté, kdy se reklamovaná vada projeví,

g) při spouštění zařízení po opravě, a při jeho resetování, bude postupováno podle manuálu případně instrukcí Siezy.

2.3 (Výjimky a výluky) Záruka podle odstavce 2.1 se neposkytuje na nevýznamné barevné a jiné povrchové změny komponent zařízení, pokud nejsou na jakkoli malou újmu jeho funkčnosti.

Záruka se dále nevztahuje na –

a) instalaci zařízení a servisní výkony, prováděné jiným subjektem, než je Sieza nebo Siezou autorizované osoby,

b) na vady způsobené neodbornou instalací v rozporu s manuálem případně návodem k zařízení (montáž),

c) úpravy nebo změny zařízení, ledaže jsou provedeny se svolením Siezy,

d) na připojovaný hardware a software třetích stran s výjimkou toho hardware a/nebo software, který byl součástí či příslušenstvím zařízení v okamžiku jeho předání kupujícímu Siezou;

e) vady způsobené mechanickým opotřebením nebo poškozením zařízení ,

f) vady způsobené neodborným nebo nepřiměřeným zacházením se zařízením, včetně jeho nadměrného zatěžování, výkonového přetížení, resp. používání v rozporu s manuálem,

g) vady způsobené účinky elektrického přepětí v rozvodné síti, výpadkem dodávky proudu a dále úderem blesku,

h) vady způsobené používáním zařízení v podmínkách, které neodpovídají podmínkám stanoveným v manuálu;

i) vady způsobené zanedbáním údržby zařízení,

j) vady způsobené jiným nekvalifikovaným zásahem do zařízení, jako jsou například nepovolená změna některého parametru zařízení, nahrání nesprávného firmwaru, apod.,

k) vady způsobené užitím zařízení k jinému účelu, než k jakému je určeno;

l) vady způsobené spojením zařízení s takovým přídavným zařízením, spotřebním materiálem nebo příslušenstvím které jsou v rozporu s manuálem nebo pokyny Siezy.

Záruka se nevztahuje též na níže uvedené skutečnosti, které nelze považovat za rozpor s kupní smlouvou ve smyslu § 2161 občanského zákoníku:

= reklamace takových parametrů zařízení, které nejsou uvedeny v manuálu ani v jiné obchodně technické dokumentaci Siezy či v závazných technických normách,

= reklamace takových parametrů a vlastností zařízení, uváděných v přehledových katalozích a propagačních letácích, u nichž je specificky vyhrazeno právo prodejce na jejich změnu, a dále reklamace zjevných tiskových chyb a nesprávností,

= domnělé vady, které kupující není schopen při uplatnění reklamace hodnověrně předvést či jinak doložit, a

= stavy zařízení po dobu nezbytného servisu v rozsahu uživatelského nastavení, čištění či jiného zásahu, který je dle manuálu (návodu k použití) uveden mezi činnostmi zajišťovanými koncovým zákazníkem v rámci běžného způsobu používání, resp. běžné údržby zařízení.

2.4 (Prodloužení záruční doby) Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou probíhala záruční oprava.

2.5 (Možné odchylky) Strany konkrétního obchodního případu se mohou dohodnout odchylně od podmínek uvedených v tomto článku.

3. Reklamace záruční vady

3.1 (Reklamace) Reklamací se rozumí uplatnění nároku ze záruky kupujícího podle těchto Pravidel. Reklamace musí proběhnout tímto způsobem:

3.1.1 Kupující nejprve zašle Sieze oznámení o reklamované vadě vyplněním webového formuláře na webovém rozhraní Sieza;

3.1.2 Sieza bez odkladů rozhodne, zda je možné danou vadu odstranit dálkově, nebo je potřebné zařízení resp. jeho příslušný díl prohlédnout a opravit v provozovně Siezy.

3.1.3 V případě, že si Sieza vyžádá zaslání zařízení nebo jeho dílu, učiní tak prostřednictvím formuláře „RMA“ – „Repair Mechandise Authorisation“, který kupujícímu zašle k vyplnění.

3.1.4 Kupující zašle Sieze –

aa) zařízení, u něhož se projevuje reklamovaná vada, včetně všech jeho součástí a příslušenství,

bb) vyplněný formulář RMA s popisem závady; kupující je povinen zajistit, aby RMA byl čitelný a srozumitelný;

cc) kopii faktury, prokazující, že je dodržena záruční doba;

do doby obdržení všech uvedených podkladů ke Sieza je oprávněna považovat reklamaci za neuplatněnou.

3.2 (Postup vyřízení reklamace) Při vyřizování reklamace postupuje Sieza takto:

3.2.1 Sieza obdržené zařízení bez zbytečného odkladu po obdržení úplných podkladů podle odstavce 3.1.4 prohlédne a rozhodne, zda je reklamace oprávněná nebo neoprávněná a spolu s jeho odůvodněním to kupujícímu písemně sdělí.

3.2.2 V případě, že Sieza reklamovanou vadu ve Zprávě o vyřízení reklamace uzná, dané zařízení resp. jeho díl opraví podle části 4. těchto Pravidel, a není-li to možné nebo hospodárné, vymění a zašle kupujícímu zpět.

3.2.3 V případě, že Sieza reklamovanou vadu neuzná, může kupujícímu nabídnout opravu daného zařízení resp. dílu, podle části 5. těchto Pravidel, a pokud je tato vada neopravitelná, může kupujícímu nabídnout prodej nového zařízení nebo dílu; v takovém případě se postupuje podle Všeobecných obchodních podmínek Siezy. Pokud kupující takovou nabídku na opravu nebo prodej nepřijme, použije se pravidlo o vyřizování neoprávněné reklamace (odst. 4.5 těchto Pravidel).

3.3 (Místo) Nestanoví-li Sieza v konkrétním případě jinak, je místem uplatnění i vyřízení reklamace Siezou určená provozovna Siezy.

3.4 (Náklady) Náklady přepravy zařízení nebo příslušného dílu do místa uplatnění reklamace nese vždy kupující. Náklady přepravy z místa uplatnění reklamace nese Sieza pouze v případě uznané reklamované vady.

4. Záruční oprava

4.1 (Princip) Záruční oprava je služba poskytovaná kupujícímu v případě uznané reklamace podle části 3 těchto Pravidel.

4.2 (Lhůta) Sieza je povinna reklamaci vyřídit v přiměřené lhůtě, a informovat kupujícího v případě, že takovou lhůtu nelze dodržet.

4.3 (Součinnost kupujícího) V případě provedení záruční opravy u kupujícího nebo koncového uživatele je Sieza oprávněna vyžádat si přiměřenou součinnost tohoto koncového uživatele.

4.4 (Zápis) Po dokončení záruční opravy vyhotoví Sieza protokol, v němž stanoví poslední den prodloužené záruky za opravené zařízení nebo jeho část podle odstavce 2.4 těchto Pravidel.

4.5 (Neoprávněná reklamace) V případě neoprávněné reklamace, zejména pokud údaje v RMA neodpovídají následným zjištěním při prohlídce podle bodu 3.2.1, je Sieza oprávněna požadovat od kupujícího náklady výkonů nutných k jejímu vyřízení (včetně odeslání) ve výši 2650,- Kč za každou i započatou hodinu práce. Záruční doba se v takovém případě o dobu vyřízení reklamace neprodlužuje.

5. Technická podpora

5.1 (Formy technické podpory) Sieza poskytuje kupujícím případně koncovým uživatelům zařízení technickou podporu v podobě –

a) oprav reklamovaných záručních vad, jejichž oprávněnost nebyla uznána (odst. 3.2.3 těchto Pravidel),

b) oprav a výměn zařízení nebo jednotlivých dílů po uplynutí záruční doby,

c) jiných oprav a úprav.

5.2 (Objednávka, smlouva) Technická podpora podle předcházejícího odstavce V.1 se poskytuje na základě objednávky objednatele, potvrzené Siezou, přičemž se postupuje přiměřeně podle Všeobecných obchodních podmínek Siezy. Ceny technické podpory jsou uvedeny v ceníku Siezy.

5.3 (Součinnost kupujícího) Sieza je oprávněna podmínit provedení technické podpory poskytnutím vyžádané součinnosti objednatele.

5.4 (Záloha) Sieza je oprávněna požadovat předem zaplacení zálohy na cenu technické podpory ve výši až 100% ceny.

5.5 (Zápis) O provedení zákroku technické podpory vyhotoví Sieza zápis.

5.6 (Záruka) Za provedený zákrok technické podpory poskytuje Sieza záruku 6 měsíců.

6. Ostatní ustanovení

6.1 (Ochrana dat) Jelikož obsah úložných médií zařízení může být během servisního zásahu vymazán, nahrazen nebo přeformátován, je kupující povinen před zahájením záruční opravy nebo výkonu technické podpory pořídit si záložní kopii obsahu jeho úložných médií, odstranit osobní údaje a deaktivovat zabezpečovací hesla.

6.2 (Výdaje a DPH) Ceny výkonů Siezy podle těchto Pravidel nezahrnují náhradu výdajů (zejména nákladů přepravy) a DPH.

6.3 (Omezení odpovědnosti Siezy) Sieza odpovídá pouze za skutečnou škodu způsobenou kupujícímu nebo objednateli prokázaným zaviněným porušením jejích povinností. Sieza neodpovídá za, a nevzniká ji povinnost zaplatit, (i) nepřímou škodu, (ii) následné škody ani (iii) ušlý zisk.

6.4 (Změny) Tato Pravidla mohou být Siezou kdykoli změněna; změněné ustanovení vstoupí v účinnost posledním dnem třetího měsíce ode dne, kdy bude zveřejněno na internetové stránce www.sieza.com.

Verze k 31. 1. 2021