VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIEZA S.R.O.

1. Obecná ustanovení

1.1. (Některé pojmy) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) upravují vztahy vzniklé v souvislosti s prodejem zboží a služeb poskytovaných společností Sieza s.r.o., IČ 046 07 180, se sídlem Buštěhradská 109, 272 03 Kladno – Dubí, (dále jen „Prodejce“) jejím odběratelům (dále jen „Kupující“). Ve vztahu ke konkrétnímu obchodnímu případu se Prodejce a Kupující dále označují též jako „Strany“, a mezi nimi uzavřená smlouva na dodávky zboží nebo poskytnutí služeb Prodávajícího se označuje jako „Smlouva“.

1.2. (VOP a jiné dokumenty) Tyto VOP jsou závazné pro veškeré obchodní vztahy mezi Prodejcem a Kupujícím vzniklé na základě mezi nimi uzavřených Smluv.

V případě rozporu mezi zněním těchto VOP a zněním Smlouvy mají přednost ustanovení Smlouvy.

Má-li Kupující své vlastní všeobecné obchodní podmínky, nepoužijí se na vztah mezi Stranami, ledaže k tomu dá Prodejce výslovný písemný souhlas.

2. Uzavření smlouvy

2.1. (Komunikace mezi Stranami) Vedle komunikace zaslané druhé Straně formou dopisu se za závaznou považuje rovněž komunikace zaslaná formou elektronické komunikace (především e-mailem nebo prostřednictvím sociálních sítí), to však pouze za podmínky, že je pod ní uvedeno jméno odesílající osoby a její funkce v rámci právnické osoby, jíž zastupuje (například „jednatel“, „obchodní ředitel“) a že není rozumná pochybnost o tom, že ji tato osoba skutečně odeslala.

Komunikace odeslaná dopisem na adresu sídla Kupujícího nebo jinou adresu dosud užívanou mezi Stranami se považuje za doručenou třetím dnem ode dne odeslání, není-li prokázáno jinak. Elektronická komunikace odeslaná na elektronickou adresu, uvedenou na webové stránce Strany (včetně sociálních sítí), nebo jinou adresu mezi Stranami dosud mezi Stranami používanou, se považuje za doručenou v den odeslání.

2.2. (Kontraktace) Základní forma uzavírání smluv je elektronická. K tomu účelu Prodejce umožní Kupujícímu přístup do databáze svých výrobků s jejich technickými specifikacemi, jakož i do kalkulátoru ceny. Souhrnná nabídka Prodejce má formu datového souboru týkajícího se konkrétního obchodního případu, označeného „Potvrzení objednávky“ a obsahujícího alespoň specifikaci zboží/služeb, cenu zboží/služby, místo a termín dodání.

Nejedná-li se o Potvrzení objednávky jako formu uzavření Smlouvy (viz odstavec 2.3) je, Prodejce vázán svou nabídkou po dobu v ní výslovně uvedenou; není-li tato doba v nabídce uvedena, pak po dobu 7 dnů.

V případě, že Kupující požaduje změnu obchodu oproti specifikaci, uvedené v Potvrzení objednávky, považuje se to za jeho novou objednávku.

2.3. (Vznik smluvního vztahu) V případě, že Strany sjednávají podmínky konkrétního obchodního případu prostřednictvím elektronické pošty, považuje se Smlouva za uzavřenou tím, že Kupující obdrží od Prodejce Potvrzení objednávky podle odst. 2.2.

Účinky uzavření kupní smlouvy nemá obdržení Potvrzení objednávky Kupujícím pouze tehdy, když Kupující bez odkladu po tomto obdržení odešle Prodejci písemnou zprávu, že tento obchod mezi nimi uzavřen není. Obsahuje-li taková zpráva Kupujícího Prodejci dále požadavek na změnu některého parametru, uvedeného v obdrženém Potvrzení objednávky, není obchod uzavřen dříve, než Kupující od Prodejce obdrží nové „Potvrzení objednávky“.

3. Cena a platební podmínky

3.1. (Ceny) „Cenou“ se v těchto VOP rozumí základní cena zboží resp. služeb Prodávajícího, uvedená v „kalkulátoru“ Prodávajícího, k němuž Prodávající Kupujícímu umožnil přístup, po uplatnění dohodnutých slev a rabatů, resp. přirážek podle odstavce 3.2.

Nevyplývá-li z nabídky nebo objednávky opak, je základní cena, uvedená v kalkulátoru podle předcházející věty, „čistá“, tedy bez DPH, přirážek, slev a rabatů, a dále bez nákladů balení, přepravy, pojištění, obchodních, celních a jiných úředních poplatků.

3.2 (Úpravy Ceny) . Není-li mezi Stranami dohodnuta konkrétní Cena, rabat, sleva nebo nákladová položka, uplatní se Ceny, rabaty, slevy a náklady dosud užívané mezi Stranami; pokud Strany zatím mezi sebou neobchodovaly, uplatní se nákladové položky obvyklé na trhu.

3.3 (Změny ceny) Změna ceny vyžaduje shodu Stran, který může být vyjádřen stejným způsobem, jaký je stanoven pro uzavření Smlouvy v odst. 2.3.

3.4. (Forma placení) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, je Kupující povinen zaplatit Cenu před dodáním zboží nebo poskytnutím služby. Strany mohou ve Smlouvě dohodnout platbu formou zálohy a doplatku, případně platbou na splátky.

Není-li dohodnuta platba v hotovostiKupující Cenu zaplatí bankovním převodem na bankovní účet Prodejce, uvedený ve Smlouvě nebo na faktuře Prodejce.

Částka placená bankovním převodem se považuje za zaplacenou připsáním na bankovní účet Prodejce.

3.5. (Fakturace) Faktura vystavená Prodejcem před dodáním zboží/služby se považuje za výzvu k zaplacení. Charakter daňového dokladu má pouze takový dokument vystavený Prodejcem, který nese toto označení.

3.6. (Splatnost, prodlení) Nestanoví-li Smlouva nebo faktura Prodejce jinou lhůtu k zaplacení, je dlužná částka splatná ve lhůtě 14 dní ode dne doručení Kupujícímu.

V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení má Prodejce právo podle své volby –

a) od smlouvy odstoupit, nebo

b) pozastavit plnění (dodávku zboží, poskytování služeb) až do zaplacení dluhu Kupujícím;

V každém z obou případů má dále právo vyúčtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,07% za každý den prodlení, smluvní pokutu a náhradu újmy přesahující částku smluvní pokuty.

3.7. (Pořadí započítání) Došlá úhrada se bez ohledu na vyjádření Kupujícího započítává nejprve na příslušenství dluhu (úrok z prodlení a související náklady), dále na smluvní pokutu a teprve ve zbytku na úhradu jistiny dluhu.

4. Dodací podmínky- termín a místo dodání

4.1. (Místo dodání) Není-li mezi Stranami dohodnuto jinak, považuje se za místo plnění sídlo Kupujícího.

4.2. (Lhůta dodání) Nestanoví-li Smlouva jinak, je Prodejce povinen dodat Kupujícímu zboží/služby) nejdéle do 14 pracovních dnů ode dne zaplacení Ceny. Bez ohledu na mezi Stranami dohodnutou lhůtu plnění (dodávky zboží nebo poskytnutí služeb) nebude Prodejce s tímto plněním v prodlení, dokud Kupující nezaplatí Cenu nebo její splatnou část.

4.3. (Dodání) Prodejce je oprávněn zboží/služby rozdělit na postupně dodávané části. .Kupující je povinen převzít dodané zboží bez odkladu po dodání. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je Kupujícímu umožněno nakládat se zbožím ve sjednaném místě, a to i pokud ho řádně nepřevzal, a s následky uvedenými v odstavcích 4.4 a 5.2.

4.4. (Prodlení Kupujícího) V případě prodlení s převzetím zboží je Kupující povinen nahradit Prodejci přiměřené náklady, které Prodejci vznikly v důsledku tohoto prodlení Kupujícího (zejm. náklady na uložení zboží). V takovém případě je Prodejce oprávněn zboží zadržet do obdržení úhrady těchto nákladů. V případě prodlení s převzetím zboží nebo zaplacením uvedených nákladů, přesahujícího 10 dnů, Kupující navíc zaplatí Prodejci smluvní pokutu ve výši 3% z ceny zboží za každý započatý pracovní týden prodlení, a v případě prodlení přesahujícího 30 dnů, je Prodejce oprávněn od obchodu odstoupit.

4.5. (Prodlení Prodejce) Prodejce je povinen Kupujícího informovat bez zbytečného odkladu o nastávajícím prodlení, jeho příčině a důvodech, a nové lhůtě dodávky. V případě prodlení přesahujícího 20 dnů, je Kupující oprávněn požadovat slevu ve výši 2% z ceny zboží/služeb za každý týden prodlení; v případě prodlení delšího 60 dnů je Kupující oprávněn od obchodu odstoupit.

5. Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody na zboží, přeprava, pojištění

5.1. (Přechod vlastnického práva) Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího až zaplacením Ceny (přičemž platí ustanovení odstavce 3.7).

5.2. (Přechod rizik) Nebezpečí ztráty nebo poškození zboží přechází na Kupujícího –

a) okamžikem jeho předání prvnímu přepravci,

b) okamžikem převzetí případně

c) okamžikem domnělé dodávky podle odstavce 4.3,

podle toho, co nastane nejdříve.

5.3. (Přeprava, pojištění) Pokud má Prodejce zajistit přepravu zboží dle Smlouvy, Kupující nese veškeré související náklady, včetně pojištění.

6. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

6.1. (“Pravidla“) Záruční a servisní podmínky se řídí Záručními, reklamačními a servisními pravidly, které tvoří přílohu těchto VOP

7. Odpovědnost za újmu (škodu)

7.1. (Omezení odpovědnosti Prodejce) Prodejce nenese odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku skutečností stanovených právními předpisy, jakož i v případě škody, způsobené vnějšími okolnostmi bez zavinění Prodejce, případně osob, s jejichž pomocí plnil své závazky, včetně případů vyšší moci.

7.2. (Rozsah odpovědnosti Prodejce) Prodejce odpovídá pouze za skutečnou škodu způsobenou Kupujícímu prokázaným zaviněným porušením svých povinností; úhrnná odpovědnost Prodejce za veškeré nároky Kupujícího je však omezena maximálně na částku, která nesmí v souhrnu překročit 100% Ceny. Prodejce dále neodpovídá za nepřímou škodu ani za ušlý zisk, za následné škody, pokles obratu, přerušení podnikání, ztráty či poškození důvěryhodnosti, poškození dobrého jména, ztráty informací o podnikání nebo jakékoliv další ztráty či újmy.

7.3. (Okolnosti vylučující odpovědnost) K okolnostem vylučujícím odpovědnost se na straně Prodejce přihlíží bez ohledu na to, kdy nastanou.

8. Duševní vlastnictví

8.1. (Nehmotná práva) Prodejci náleží v souvislosti s prodávaným zbožím a službami veškerá s nimi spojená přímá a odvozená práva duševního vlastnictví a průmyslová práva, jakož i z nich odvozené nároky, u nichž je to právně přípustné. Předchozí věta se vztahuje zejména k patentům, ochranným známkám, průmyslovým či užitným vzorům a autorským právům; dále se ustanovení tohoto odstavce ve stejném rozsahu vztahuje rovněž na obchodní tajemství a know-how Prodejce.

8.2. (Licence) Nestanoví-li Smlouva jinak, případně pokud není uzavřena písemná licenční smlouva, není prodej zboží a služeb Kupujícímu spojen s udělením licence na užívání nehmotných práv podle odstavce 8.1. V případě neoprávněného užití nehmotných práv vznikne Kupujícímu povinnost k náhradě veškeré škody, vydání bezdůvodného obohacení a úhradě přiměřeného zadostiučinění.

9. Důvěrné informace

9.1. (Důvěrné informace) Informace označené za důvěrné některou ze Stran, nebo u nichž to vyplývá z jejich povahy, nesmějí být tyto použity v rozporu s účelem jejich poskytnutí, a nesmí být bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany poskytnuty třetí osobě ani s ní sdíleny či jí zpřístupněny.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. (Právní rámec) Ve věcech neupravených těmito VOP se uplatní obecně závazné předpis ČR, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („o.z.“).

10.2. (Salvatorní ustanovení) V případě, že se některé z ustanovení těchto VOP stane neplatným či neúčinným, nedotkne se to jejich ostatních ustanovení.

10.3. (Promlčení) Promlčecí doba jakéhokoliv vzájemného nároku Kupujícího a Prodejce činí 2 roky.

10.5. (Riziko změny okolností) Riziko změny okolností podle § 1765 o.z. zatěžuje Kupujícího.

10.6. (Nepředvídané okolnosti) Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavření Smlouvy předvídat a překonat, a vznikly nezávisle na vůli Prodejce a které znemožní Prodejci splnění jeho povinnosti podle Smlouvy, je Prodejce oprávněn posunout lhůtu k jejich splnění o dobu, po kterou tato překážka trvala. Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost (odst. 7.1) je Prodejce oprávněn odstoupit od Smlouvy, aniž by Kupujícímu vznikl nárok na náhradu škody. Kupující je v takovém případě oprávněn od Prodejce požadovat vyjádření, zda od Smlouvy odstoupí nebo zda bude plnit v přiměřené náhradní dodací lhůtě. Pokud se Prodejce nevyjádří do 5 pracovních dní, má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Dílčí plnění, které bylo do té doby Prodejce uskutečněno, není Kupující oprávněn odmítnout, tudíž v této části kupní smlouvy není oprávněn odstoupit.

10.7. (Odstoupení od Smlouvy) V případě, že Kupující prohlásí nebo dá najevo, že nebude schopen splnit své závazky ze Smlouvy, zejména závazek zaplatit celou Cenu, nebo bude tato skutečnost zřejmě vyplývat z jiných okolností, bude Prodejce oprávněn od Smlouvy odstoupit. V takovém případě bude Prodejce oprávněn započítat všechny své marně vynaložené výdaje, včetně obvyklé částky správní režie, proti svému závazku vrátit Kupujícímu obdrženou část Ceny.

10.8. (Změny VOP) Prodejce je oprávněn v souladu s § 1752 o.z. tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit. Nová verze VOP bude uveřejněna na webové stránce Prodejce nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti takové změny. Kupující je oprávněn takovou změnu VOP odmítnout ve lhůtě jednoho měsíce od zamýšlené účinnosti změny; v takovém případě se na právní vztah Stran nové znění VOP nevztáhne, Prodejci však vznikne právo smluvní vztahy s Kupujícím ukončit.

10.9. (Pravidla postoupení) Kupující není oprávněn žádné své právo a povinnost vyplývající obchodu, řídícího se těmito VOP, postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodejce. Prodejce má právo postoupit jakékoliv své právo a povinnost vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu.

10.10. (Zákaz započtení) Kupující není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku, kterou má za Prodejcem, na svůj závazek za Prodejcem.

Verze k 1.9.2020